Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de servicii de Determinare a Declinatiei magnetice, Cod CPV- 72319000-4- Servicii de furnizare de date. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de servicii de Determinare a Declinatiei magnetice este de 35.450,00 lei fără TVA.Executia serviciilor: 30 zile de la semnarea contractului
Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de miercuri, 27 Septembrie 2019, ora 13:00.
Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

Propunerea tehnică

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.
Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 27 Spetembrie 2019, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.
Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.
Contractul de servicii de Determinare a Declinatiei magnetice, Cod CPV- 72319000-4- Servicii de furnizare de date, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.
Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.
Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de Determinare a declinatiei magnetice, conform prezentului anunţului.
În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de servicii.

Caietul de sarcini si Formularul de oferta este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (caiet de Sarcini declinatia magnetica v2.pdf)caiet de Sarcini declinatia magnetica v2.pdf 1211 kB
Download this file (Formular oferta.doc)Formular oferta.doc 41 kB