Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de furnizare pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si Robineti hidranti necesar pentru a menține capacitatea de primă intervenție în caz de incendiu, cod CPV- 35111300-8 – Extinctoare, și cod CPV- 44411100-5-Robinete.

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul furnizare de pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si Robineti hidranti (conform anexei) este de 6.440,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut/pachet, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor tehnice din caietul de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de marți, 27 Aprilie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU”, iar plata se va realiza de catre entitatea contractanta prin Ordin de Plată, in termen de 60 de zile de la receptionarea produselor, in baza procesului verbal de receptive.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.
2. Propunerea tehnică privind furnizarea produselor
Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.
3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 27 APRILIE, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.
Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de furnizare pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si de Robineti hidranti, cod CPV- 35111300-8 – Extinctoare, si cod CPV- 44411100-5-Robinete, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Stingatoare tip P6, tip P50 si Robinet hidrant, conform prezentului anunţului.

4. Alte informatii

Modalitatea de departajare a ofertelor. În cazul în care două sau mai multe oferte conțin în cadrul propunerii financiare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară îmbunătățită, situaţie în care oferta câştigătoare va fi desemnată prin reîntocmirea clasamentului în ordinea crescătoare a preţurilor reofertate.

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza criteriului de atribuire a contractului.

Caietul de sarcini, formularul de oferta si anexa formularului de oferta, sunt disponibile mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (anexa formularului de oferta.pdf)anexa formularului de oferta.pdf 27 kB
Download this file (CS stingatoare.pdf)CS stingatoare.pdf 422 kB
Download this file (formular de oferta.pdf)formular de oferta.pdf 94 kB