în vederea atribuirii contractului de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Creșterea Gradului de Securitate și Siguranță "

Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, în calitate de entitate contractantă, intenţionează să încheie un contract de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Creșterea gradului de Securitate și Siguranță ", cod CPV 79314000-8- Studiu de fezabilitate (Rev.2).

Valoarea totală a achiziției pentru servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Creșterea gradului de Securitate și siguranță", cod CPV 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev 2.) este de 119.000,00 lei fără TVA.

Achiziţia serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia entitatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 135.060 lei.

Se va încheia un contract de achiziţie sectorială de servicii şi se va contitui garanție de bună execuție, în valoare de 10% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de 5 zile de la semnarea de ambele părți a contractului de servicii.

Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de luni, 6 septembrie 2021, ora 15:00. Operatorii economici interesați pot depune ofertă, până la data menţionată, la registratura Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, sau prin curierat/poștă la adresa: Oraș Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, judeţul Suceava.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară:

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda "LEU" fără TVA respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunţ. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini atașat, precum şi a altor condiții specificate în anunţul de participare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

Plata serviciilor se va face în lei, în termen de maxim 60 de zile de la data recepției studiului de fezabilitate și emiterea facturii.

2. Propunerea tehnică:

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerintelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va conține un comentariu al cerințelor conţinute în caietul de sarcini, prin care să demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice.

Ofertele care nu vor respecta cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar pe cale de consecință vor fi respinse.

Ofertele care nu vor respecta cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, nu vor contine Propunerea financiară şi Propunerea tehnică vor fi respinse.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi depusă în plic închis, până la împlinirea termenului limită mai sus menționat, respectiv data de luni, 6 septembrie 2021, ora 15:00, la registratura Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, sau prin curierat/poștă la adresa: Oraș Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, judeţul Suceava.

Pentru asigurarea confidențialității ofertelor în perioada cuprinsă de la data depunerii şi până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, ofertele se depun doar pe suport de hârtie, în plic închis, prin curierat sau direct la sediul entității contractante.

Oferta care nu respectă condițiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, menționate în prezentul anunt de participare, va fi respinsă, fiind considerată de autoritatea contractantă drept inacceptabilă. Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menționat în prezentul anunt de participare, vor fi respinse, fiind considerate întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Ofertele vor fi întocmite conform cerintelor din prezentul anunt de participare şi vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini.

De asemenea, în SEAP, la Secţiunea Documente-Publicitate-Anunţuri, poate fi regăsit Anunţul de publicitate: "Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Creșterea gradului de Securitate și siguranță "

Achiziția directă se va finaliza în SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

În cazul în care două sau mai multe oferte au acelaşi oferta de pret, iar după verificare şi evaluare sunt clasate pe primul loc al clasamentului, entitatea contractantă va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare. Solicitarea se va relua până la atribuirea contractului.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Creșterea gradului de Securitate și Siguranță" conform anuntului de participare.

În urma finalizării achizitici directe se va încheia un contract de achiziție sectorială de prestări servicii.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Documentatie Achizitie Elaborare Studiu de Fezabilitate_compressed.pdf)Documentatie Achizitie Elaborare Studiu de Fezabilitate_compressed.pdf 16866 kB