Anunturi licitatii / achizitii publice

 

 

Regia Autonomă Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de Servicii prestate de personalul de asistență medicală, cod CPV- 85141200-1- Servicii prestate de personalul de asistență medicală (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul pentru servicii prestate de personalul de asistență medicală este de 17.100,00 lei fara TVA.

Achiziția serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achizitiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei.

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de marți, 26 Octombrie 2021, ora 13:00.

Operatorii economici interesati pot depune oferta, pana la data mentionata, la registratura Aeroportului “Ştefan cel Mare” Suceava situată in Oras Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Suceava.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA, respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai in conditiile insusirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum si a altor conditii specificate in anuntul de participare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

  1. Propunerea tehnică privind prestarea serviciilor

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi depusă în plic închis, până la împlinirea termenului limită mai sus menționat, respectiv data de 26 Octombrie 2021, la registratura regiei situată in Oras Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Suceava.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

 Contractul pentru servicii prestate de personalul de asistență medicală, cod CPV- 85141200-1- Servicii prestate de personalul de asistență medicală (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Servicii prestate de personalul de asistență medicală.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

In urma finalizarii achizițici directe se va incheia un contract de prestari servicii. 

în vederea atribuirii contractului de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Creșterea Gradului de Securitate și Siguranță "

Regia Autonomă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, în calitate de entitate contractantă, intenţionează să încheie un contract de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Creșterea gradului de Securitate și Siguranță ", cod CPV 79314000-8- Studiu de fezabilitate (Rev.2).

Valoarea totală a achiziției pentru servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Creșterea gradului de Securitate și siguranță", cod CPV 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev 2.) este de 119.000,00 lei fără TVA.

Achiziţia serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia entitatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 135.060 lei.

Se va încheia un contract de achiziţie sectorială de servicii şi se va contitui garanție de bună execuție, în valoare de 10% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de 5 zile de la semnarea de ambele părți a contractului de servicii.

Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de luni, 6 septembrie 2021, ora 15:00. Operatorii economici interesați pot depune ofertă, până la data menţionată, la registratura Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, sau prin curierat/poștă la adresa: Oraș Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, judeţul Suceava.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară:

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda "LEU" fără TVA respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunţ. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini atașat, precum şi a altor condiții specificate în anunţul de participare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

Plata serviciilor se va face în lei, în termen de maxim 60 de zile de la data recepției studiului de fezabilitate și emiterea facturii.

2. Propunerea tehnică:

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerintelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va conține un comentariu al cerințelor conţinute în caietul de sarcini, prin care să demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice.

Ofertele care nu vor respecta cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar pe cale de consecință vor fi respinse.

Ofertele care nu vor respecta cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, nu vor contine Propunerea financiară şi Propunerea tehnică vor fi respinse.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi depusă în plic închis, până la împlinirea termenului limită mai sus menționat, respectiv data de luni, 6 septembrie 2021, ora 15:00, la registratura Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, sau prin curierat/poștă la adresa: Oraș Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, judeţul Suceava.

Pentru asigurarea confidențialității ofertelor în perioada cuprinsă de la data depunerii şi până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, ofertele se depun doar pe suport de hârtie, în plic închis, prin curierat sau direct la sediul entității contractante.

Oferta care nu respectă condițiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, menționate în prezentul anunt de participare, va fi respinsă, fiind considerată de autoritatea contractantă drept inacceptabilă. Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menționat în prezentul anunt de participare, vor fi respinse, fiind considerate întârziate şi vor fi returnate nedeschise.

Ofertele vor fi întocmite conform cerintelor din prezentul anunt de participare şi vor respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini.

De asemenea, în SEAP, la Secţiunea Documente-Publicitate-Anunţuri, poate fi regăsit Anunţul de publicitate: "Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Creșterea gradului de Securitate și siguranță "

Achiziția directă se va finaliza în SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

În cazul în care două sau mai multe oferte au acelaşi oferta de pret, iar după verificare şi evaluare sunt clasate pe primul loc al clasamentului, entitatea contractantă va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare. Solicitarea se va relua până la atribuirea contractului.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Creșterea gradului de Securitate și Siguranță" conform anuntului de participare.

În urma finalizării achizitici directe se va încheia un contract de achiziție sectorială de prestări servicii.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Documentatie Achizitie Elaborare Studiu de Fezabilitate_compressed.pdf)Documentatie Achizitie Elaborare Studiu de Fezabilitate_compressed.pdf 16866 kB

R.A. ,,Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava", organizează la sediul său din oraşul Salcea, strada Aeroportului nr.1, în data de vineri 07.05.2021 ora 10.00

LICITAȚIE

pentru vinderea ierbii necosite de pe 2 loturi (unul în suprafaţa de 15 ha şi unul de 20 ha), situate în incinta R.A. "Aeroportul Ştefan cel Mare - Suceava". Licitația se va desfăşura pentru fiecare lot în parte. Iarba va fi cosită în perioada mai - octombrie 2021.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 180 lei/ha, inclusiv T.V.A. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, ora 10.00. Taxa de participare: 20 lei

Relaţii la sediul regiei sau la telefon: 0230.529.999

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt.pdf)Anunt.pdf 66 kB
Download this file (CS IARBA.pdf)CS IARBA.pdf 111 kB

R.A. „Aeroportul Ştefan cel Mare – Suceava”, organizează la sediul său din oraşul Salcea, strada Aeroportului nr.1, în data de vineri 18.06.2021 ora 10.00

LICITAŢIE

pentru vinderea ierbii necosite de pe 2 loturi (unul în suprafața de 15 ha și patru în suprafață de cate 5 ha), situate în incinta R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”.

Licitația se va desfășura pentru fiecare lot în parte. Iarba va fi cosită în perioada mai – octombrie 2021.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 180 lei/ha.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, ora 10.00. Taxa de participare: 20 lei

Relaţii la sediul regiei sau la telefon: 0230.529.999

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ANUNT.pdf)ANUNT.pdf 68 kB
Download this file (CS IARBA.pdf)CS IARBA.pdf 111 kB

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de furnizare pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si Robineti hidranti necesar pentru a menține capacitatea de primă intervenție în caz de incendiu, cod CPV- 35111300-8 – Extinctoare, și cod CPV- 44411100-5-Robinete.

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul furnizare de pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si Robineti hidranti (conform anexei) este de 6.440,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut/pachet, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor tehnice din caietul de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de marți, 27 Aprilie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU”, iar plata se va realiza de catre entitatea contractanta prin Ordin de Plată, in termen de 60 de zile de la receptionarea produselor, in baza procesului verbal de receptive.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.
2. Propunerea tehnică privind furnizarea produselor
Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.
3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 27 APRILIE, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.
Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de furnizare pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si de Robineti hidranti, cod CPV- 35111300-8 – Extinctoare, si cod CPV- 44411100-5-Robinete, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Stingatoare tip P6, tip P50 si Robinet hidrant, conform prezentului anunţului.

4. Alte informatii

Modalitatea de departajare a ofertelor. În cazul în care două sau mai multe oferte conțin în cadrul propunerii financiare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară îmbunătățită, situaţie în care oferta câştigătoare va fi desemnată prin reîntocmirea clasamentului în ordinea crescătoare a preţurilor reofertate.

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza criteriului de atribuire a contractului.

Caietul de sarcini, formularul de oferta si anexa formularului de oferta, sunt disponibile mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (anexa formularului de oferta.pdf)anexa formularului de oferta.pdf 27 kB
Download this file (CS stingatoare.pdf)CS stingatoare.pdf 422 kB
Download this file (formular de oferta.pdf)formular de oferta.pdf 94 kB