Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestari servicii de Asistenta medicala pentru pasagerii si salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava, cod Cod CPV-85141200-1 –Servicii prestate de personalul de asistenta medicala. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de servicii de Asistenta medicala pentru pasagerii si salariații din cadrul R.A. Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava este de 76.650,00 lei fără TVA.

Prestarea Serviciilor: 365 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de miercuri, 16 Septembrie 2020, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. 1.Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

  1. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va contine urmatoarele documente:

-          declaratia ofertantului precum ca acesta este de acord cu toate solicitarile beneficiarului serviciilor, prevazute in prezentul caiet de sarcini;

-          documente de abilitare pentru efectuarea examinărilor medicale solicitate emise de instituții din domeniul sănătății (certificatul de membru, autorizatia sanitara de functionare, etc)

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. 3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 16 Septembrie, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

 

           Contractul de prestari servicii de Asistenta medicala, cod 85141200-1 –Servicii prestate de personalul de asistenta medicala, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii de Asistenta medicala, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularul de oferta este disponibil mai jos.

Noutati