Anunturi licitatii / achizitii publice

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, Telefon: +40 230529999; Fax: +40 230529621, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., cod fiscal RO 713454.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Teren în suprafaţă de 1.337 mp, înscris C.F. 38528 – UAT Salcea, situat în Orașul Salcea, str. Aeroportului Nr. 1, județul Suceava, apartine – domeniului public al judetului Suceava si este in administrarea Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”. Inchirierea s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 150/ 29.06.2022 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul regiei.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Serviciul Comercial din cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:50 lei/exemplar, se achită numerar la casieria Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare –Suceava sau prin virament, în contul Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare- Suceava” avand cont fiscal RO 713454 si contul IBAN RO 80 RNCB 0234 0369 9795 0001 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Suceava.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor:01.08.2022, ora 09.00.

4.Informaţii privind ofertele:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor:09.08.2022 ora 09.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:10.08.2022 ora 12.00, Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, Judetul Suceava, cod postal 720062, Telefon: 0230/214948, Fax 0230/522296, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.07.2022.

În vederea atribuirii contractului executie Lucrari de Drenuri balizaj la pista

R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava

Regia Autonomă Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de Executie lucrari de Drenuri balizaj la pista aeroportului, cod CPV- 45232452-5- Lucrari de drenaj (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de Executie lucrari de Drenuri balizaj este de 50.000,00 lei fara TVA.

Achiziția lucrarilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achizitiei, fără TVA, este mai mică de 135.060,00 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200,00 lei.

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 17 Iunie 2022, ora 11:00.

Operatorii economici interesati pot depune oferta, pana la data mentionata, la registratura Aeroportului “Ştefan cel Mare” Suceava situată in Oras Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Suceava.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1.Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA, respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai in conditiile insusirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum si a altor conditii specificate in anuntul de participare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

2.Propunerea tehnică privind executia lucrarilor
Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3.Modul de prezentare a ofertei
Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 17 Iunie 2022, orele 11:00, la registratura sediului Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul pentru Executie lucrari de Drenuri balizaj la pista aeroportului, cod CPV- 45232452-5- Lucrari de drenaj (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Drenuri balizaj, cod CPV- 45232452-5- Lucrari de drenaj (Rev.2).

4.Garantia de bună executie:

Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Modul de constituire a garanției de bună execuție: În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Restituirea garanției de bună execuție se va face conform art. 48 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul declarat câştigător are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în condițiile legii, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt Drenuri Balizaj.pdf)Anunt Drenuri Balizaj.pdf 723 kB
Download this file (CS DRENURI BALIZAJ.pdf)CS DRENURI BALIZAJ.pdf 2347 kB
Download this file (Formulare Drenuri Balizaj.pdf)Formulare Drenuri Balizaj.pdf 454 kB

ANUNT PUBLICITAR

R.A. Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava", organizează la sediul său din oraşul Salcea, strada Aeroportului nr. 1, în data de vineri 29.04.2022 ora 10.00

LICITAȚIE


pentru vânzarea ierbii necosite de pe 9 loturi, situate în incinta R.A. "Aeroportul Ştefan cel Mare - Suceava". Licitaţia se va desfăşura pentru fiecare lot in parte. Iarba va fi cosită în perioada mai - octombrie 2022.

Pretul minim de pornire a licitaţiei este de 180 lei/ha, fara tva

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, ora 10.00. Taxa de participare: 20 lei

Relații la sediul regiei sau la telefon: 0230.529.999

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt licitatie iarba.pdf)Anunt licitatie iarba.pdf 154 kB
Download this file (Caiet de sarcini IARBA 2022.pdf)Caiet de sarcini IARBA 2022.pdf 447 kB
Download this file (Plan suprafete iarba.pdf)Plan suprafete iarba.pdf 137 kB

Pentru o mai bună vizibilitate, postăm şi în această rubrică Anunţul privind desfăşurarea serviciului de transport persoane în regim taxi, care a fost publicat in data de 19.05.2022 la sectiunea Taxi.

UPDATE: Urmare a sesizarii Postului de Politie Transporturi Aeriene Suceava si a analizei realizate, conducerea executiva a aeroportului a decis suplimentarea cu 5 (cinci) a numarului de permise auto acces TAXI.

Astfel procedura de selectie de mai jos, demarata in data de 19.05.2022, va fi pentru un numar de 10 (zece) permise auto acces TAXI, nu 5 (cinci) cum este prevazut in documentatie.

R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava, cu sediul în orasul Salcea, str.Aeroportului, nr.1, telefon 0230.529999 (orele 07:30 – 15:30), fax: 0230.529621, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., organizează în data de 14.01.2022, orele10:00 licitația publică cu oferta in plic inchis prestări servicii de publicitate.

Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 14.01.2022, orele 09:00. Licitatia se va repeta in fiecare zi de vineri pentru loturile neadjudecate.

Înscrierile se fac zilnic, la Registratura R.A. Aeroportul Stefan cel Mare Suceava, între orele 9-15.

Documentatia pentru licitatie, care contine Procedura de licitatie insotită de Catalogul de prezentare a spatiilor ce vor fi scoase la licitatie, poate fi cumpărata de la sediul R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava – Casierie, telefon 0230 529999, int.133. Pretul acesteia este de 125,00 lei fara TVA. În documenţia pentru licitaţie au fost incluse două noi spaţii, localizate în exterior conform planselor ataşate prezentului anunţ.

Aceasta mai poate fi transmisa si online (fisier .pdf transmis prin e-mail) sau varianta tiparita transmisa prin curier rapid (cu plata taxelor postale de catre cumparator) dupa ce in prealabil pretul documentatiei a fost achitat prin transfer bancar in contul RO 80 RNCB0234036997950001, deschis la BCR Suceava.

In acest caz, se va face o solicitare prealabila pe adresa de e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. cu comunicarea datelor de facturare a potentialului ofertant, in vederea emiterii facturii.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Plansa Exterior sala de asteptare.jpg)Plansa Exterior sala de asteptare.jpg 286 kB
Download this file (Plansa turnul nou de control.jpg)Plansa turnul nou de control.jpg 364 kB