publicat astăzi 19 februarie 2024

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava, Telefon: 0230529999; Fax: 0230529621, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod fiscal RO 713454.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: două spaţii în suprafaţă totală de 4 mp pentru prestări servicii bancare prin amplasarea de ATM-uri, situate în corpul de clădire Terminal pasageri plecări/sosiri curse externe (extindere), parte din imobilul identificat cadastral cu nr. 40070 - C1 - Terminal, înscris în Cartea Funciară nr. 40070 UAT Salcea, apartine domeniului public al Județului Suceava și se află în administrarea Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava”, identificate astfel:

- spaţiul nr.1 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă uşa de ieşire din terminal);

- spaţiul nr.2 cu suprafaţa de 2 mp, situat în sala de așteptare sosiri externe zonă publică (lângă biroul de informaţii).

Inchirierea s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 19/31.01.2024 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul regiei.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Comercial din cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:100 lei/exemplar la care se adauga TVA, se achită numerar la casieria Regiei Autonome ”Aeroportul Ștefan cel Mare –Suceava sau prin virament, în contul Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare- Suceava” avand cod fiscal RO 713454 si contul IBAN RO80RNCB0234036997950001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Suceava.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 01.03.2024, ora 10.00.

4.Informaţii privind ofertele: 

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 11.03.2024 ora 10.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior.

5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.03.2024 ora 10.00, Regia Autonoma ”Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în localitatea Salcea, strada Aeroportului, nr. 1, județul Suceava

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, Judetul Suceava, cod postal 720062, Telefon: 0230/214948, Fax 0230/522296, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.02.2024.